Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w lesznie

Plac Kościuszki 4, Leszno 64-100

 

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://pcprleszno.naszbip.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mateusz Juśkiewicz, adres poczty elektronicznej m.juskiewicz@pcprleszno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 529 68 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek w którym znajduje  się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. W budynku na parterze jest dostosowana łazienka dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 3. Przed budynkiem znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 4. brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

undefined

Informacje

Liczba wyświetleń: 1118
Utworzono dnia: 13.07.2021

Historia publikacji

 • 13.07.2021 10:39, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 13.07.2021 10:38, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 13.07.2021 10:10, Administrator
  Dodanie strony: Deklaracja dostępności